Introductie

In de eerste plaats is de stedenbouwkundige structuur van deze wijk bepaald door de karakteristieke slotenverkaveling van de Noorder Legmeerpolder: lange rechte lijnen in een rechthoekig patroon. De destijds bestaande Noorddammerweg is de dominante hoofd-as van de wijk in noordzuid-richting. Centraal op de as een - met een rondgaande lus ontsloten - verkeerluw centrumgebied. Daaromheen liggen de woonbuurten.

Dwars op de hoofdas zijn meerdere sloten van de oude polderstructuur verbreed en met groen versterkt tot singels, die het omvangrijke woongebied overzichtelijk verdelen en een ruim en groen karakter geven.

Tenslotte is voor de verkavelingsopzet kenmerkend, dat - vooral in noordzuid-richting en in mindere mate in oostwest-richting - de blokdieptes overwegend zodanig zijn gekozen, dat de woonstraten in elkaars verlengde liggen en aanleiding zijn tot zeer lange zichtlijnen.
Westwijk is in de eerste plaats een woonwijk; niet-woonfuncties - w.o. een winkelcentrum, een bibliotheek, een wijkgezondheidscentrum, scholen en bijzondere woonvormen - zijn overwegend geconcentreerd in het centrumgebied.