Introductie

In de zuidoost hoek van Amstelveen ligt Waardhuizen. Het grenst aan de open polder met uitzicht op de lintbebouwing langs de Amstel. Deze zeventiger jaren wijk is een typisch voorbeeld uit de hoogtijdagen van de woonerven. Centraal ligt het winkelcentrum dat de wijk in vier buurten verdeelt. De wegenstructuur bestaat uit een randweg als hoofdontsluiting met naar binnen gerichte doorlopende aftakkingen. Aan deze buurtwegen zijn woon- of parkeererven gekoppeld. Aanvullend aan deze wegenstructuur liggen de groenstroken met doorgaande langzaamverkeersroutes. Het groen bestaat uit randheesters, bomen en grasstroken.

Middenhoven, uit het eind van de zeventiger en tachtiger jaren, is een reactie op Waardhuizen. Enerzijds zijn woonerven en achterkanten naar de wegen gekeerd, zijn de straten bochtig en staat een gedeelte van de schuren in de voortuin, anderzijds zijn de straten meer doorgaand, de woningen uniformer, rustiger van kleur en architectuur en is er minder detaillering in gevels, bestrating en beplanting. Voor wat betreft het groen had men voor Middenhoven de gedachte om al het openbaar groen uit de woonstraten te weren en alleen te werken met straatbomen. In veel straten zijn centrale parkeerplaatsen, meest aan beplanting gekoppeld. In middenhoven is gekozen voor een centraal wijkpark, volgens goede Amstelveens traditie achter de woningen gelegen. Aan de zuidzijde is het park wel meer zichtbaar, doch de tramlijn zorgt hier voor een functionele scheiding. De waterlopen worden zoals elders begeleid door gras, heesters, bomen en paden.