Introductie

Wat doet het wijkplatform Keizer Karelpark? 

Signalerend en adviserend

Het wijkplatform Keizer Karelpark heeft een signalerende en adviserende functie op het gebied van wijkaangelegenheden.

Belangenbehartiging

Het wijkplatform is het orgaan voor belangenbehartiging van (groepen) wijkbewoners/gebruikers. De belangenbehartiging is gericht op verbetering en behoud van de woon- en leefomstandigheden. Het wijkplatform wil een zo breed mogelijk draagvlak creëren voor haar werkzaamheden.

Activeren bewoners/gebruikers

Daarnaast is een van de taken van het wijkplatform om bewoners/gebruikers te activeren en te consulteren en te fungeren als plaats waar bewoners/gebruikers onderwerpen die hen bezighouden ter sprake kunnen brengen.

Wijkoverstijgende functie

Tenslotte ziet het wijkplatform het als zijn taak om initiatieven te ontplooien op het gebied van problemen die zich in de wijk voordoen of die gevolgen hebben op wijkoverstijgend niveau en acties te steunen van wijkbewoners/gebruikers, mits het wijkplatform zich kan vinden in de doelstellingen van deze acties en deze acties het persoonlijk belang overstijgen.